مقاله تابلو ها در منظر شهری قسمت دوم

تابلو ها در منظر شهری قسمت دوم :  تصوير زیر متعلق به خيابان گینزو در توكيو است.

تابلو ها در منظر شهری قسمت دوم

تابلو ها در منظر شهری قسمت دوم

همانطوركه مشاهده مي شود، اين خيابان با نسبتي خاص با تابلو های تبليغاتی عمودي پوشيده شده است و درعين تنوع و فراواني داراي هارموني است و يك كل واحد را نمايش مي دهد.

زمينه شكل گيري اين تابلو ها به شكل نوشتار و خط ژاپني بازمي گردد و حفظ اين ارزش و حضور نمود گرافيكي آن در يكي از معروف ترين مراكز فعال شهر باعث مي شود كه هر بيننده اي با ديدن اين عكس بدون ذكر منبع، به مكان آن پي میبرد.

در شهرهاي ژاپن هركدام از مشخصه هاي تابلوهاي تبليغاتي از حروف آن گرفته تا رنگ و شكل آن ريشه در فرهنگ و تاريخ آن دارد .

در زبان ژاپني شكل حروف بامعناي آن مرتبط است و خود نوشتار، نوعي زبان تصويري به شمار مي آيد.

بنابراين خيابان هاي اين شهر پوشيده از يكسري حروف نيستند بلكه سراسر نشانه هايي از زندگي روزمره هستند.

در سوي ديگر، رابرت ونتوري در كتاب از لاس وگاس بياموزيم معماري غالب شهري مانند لاس وگاس را كه از خرده فرهنگ هاي بسيار  به منظور ايجاد شهري كاملاً تفريحي نام » معماري گرافيك الكتريكي « ،  تجاري شكل گرفته نهاده است.

دراصل، حضور و وجود اين تابلو ها زمينه ساز به وجودآمدن فرهنگي خاص شده است و دراينجا اين تابلو ها هستند كه منظر شهر را تشكيل ميدهند نه ساخت هاي معماري  با توجه به مباحثی که مطرح شد، اهمیت زمینه کالبدی تاریخی و فرهنگی در چگونگی مشخصات ظاهری تابلو ها از جمله فرم ، حروف برجسته ، رنگ، راستا، خط و نحوه قرارگیری آن مشخص شد.

جنبه دیگری که در نقش تابلوها در منظر شهری اهمیت ویژه ای دارد، چگونگی سازمان دهی ارتباط آنها با یکدیگر و با زمینه به صورت کلی است؛ به نحوی که موجب ارتقاي کیفیت محیطی شود که تابلو در آن مؤثر است .

بدین منظور، با بررسی اصول و با درنظرگرفتن اصول و زیباشناختی گروتر در مورد عناصر طراحی در  مبانی که سایمون بل  منظر مطرح كرده و دیگر اصول و قواعدی که در طراحی و سازماندهی عناصر و اجزا منظر شهری به منظور ارتقاي این کیفیت ها بیان شده است، دستورالعمل هایی عام برای طراحی و ساماندهی تابلوهای شهری ارائه شده است.

با توجه به مطالب بيان شده، منظر شهري بسياري از خيابان هاي تجاري تحت تأثير تابلوهاي مصرف كاربري و تبليغاتي هستند تا آنجاكه گاه اين تابلو سازی باعث ازبين بردن منظر مطلوب شهر و ايجاد اغتشاش و آلودگي بصري و گاه باعث ايجاد پويايي و سرزندگي آن مي شوند.

به منظور تعيين حد ميان هاي براي يكسان سازي و آشفتگي به بررسی خیابان چهارباغ عباسی، به عنوان یک نمونه مطالعاتی از مراکز تجاری و تفریحی شهر اصفهان پرداخته شده است.

برای اینکار ابتدا چند نمونه از بدنه این خیابان به صورت تصادفی انتخاب و شکل و موقعیت قرارگیری تابلوها در بدنه با نرم افزار اتوکد ترسیم و مشخصات ظاهری آنها لیست شد .

از میان نمونه های انتخاب شده، یک نمونه از بدنه شرقی درکنار قسمت طراحی شده چهارباغ برای مشاهده میزان تفاوت مشخصات تابلوها در مقاله دیگری از سایت تابلو آژند اورده شده است.

بعد از جمع آوری و دسته بندی اطلاعات با استفاده از معیارهایی که از دستورالعمل های طراحی به دست آمده، تحلیل صورت می گیرد. این معیارها با توجه به زمینه های موجود به چهار گروه معیارهای وابسته به زمینه فرهنگی، تاریخی، کالبدی و گروه آخر معیارهایی که مستقل از زمینه عمل میک​نند، تقسیم شده اند.

تابلو ها در منظر شهری قسمت دوم

تابلو ها در منظر شهری قسمت دوم

آن چه در توضیح این ارزیابی باید مطرح شود، بررسی معیارهای مستقل از زمینه به عنوان معیارهای شرطی دیگر زمینه ها است.

بدین معنا که اثرگذاری مثبت یا منفی آن ها همراه با مسائل زمینه ای درنظر گرفته شده است و اگر با مسائل زمین های مرتبط مغاير باشد، با منفی شدن معیار زمینه ای از اثر مثبت این معیارها کاسته می شود.

برای مثال در هنگامی که تنوع موجود در رنگ یا A قسمت وجود رنگ های پیش نشین درتقابل با زمینه فرهنگی قراربگیرد، از اثر مثبت آنها در جمع با اثر منفی معیار زمینه فرهنگی کاسته میشود .