نقش تابلو ها در منظر شهری

تابلو ها در منظر شهری :راپاپورت  پيچيدگي را از ويژگي هاي مطبوع محيط هاي شهري مي داند و معتقد است كه هرچه محيط پيچيده تر باشد، ميزان اطلاعات مفيد آن افزايش مي يابد.

بنابراين اگر اين تابلو ها زمينه وجود تضادهاي بصري و پيچيدگي در درك فضا باشند، عامل سرزندگي و پويايي فضاي شهري را فراهم مي آورند.

در اينجا اين مسئله مطرح مي شود كه چگونه مي توان به حد مناسب ميان يكسان سازي و يكنواختي با آشفتگي منجر به اغتشاش بصری و سردرگمي دست يافت.

جيکوبز ظاهر تابلو ها در منظر شهری آشفته خيابان ها را داراي نظمي پنهان  ميداند و بيان ميدارد كه اگرچه بسياري از خيابان هايي كه درمقابل ما قرار ميگيرند، دچار اغتشاش گيجكننده اي هستند، فعاليت و جزئيات قسمت جلويي به وضوح اعلام ميكنند كه زندگي قوي است و در اشكال تركيب آن امور بسيار گوناگوني رخ ميدهد .

وي ديدن نظام هاي پيچيده نظم عملكردي به مثابه نظم و آشفتگي را نياز به درك و فهم ميداند و تاكتيك هاي مورد نياز براي اين درك را نشانه هايي ميداند كه به مردم كمك  ميكنند تا به خاطر خود به جاي آشفتگي از آنچه ميبنيد، نظم را ايجاد و آن را حس كنند.

تابلو ها در منظر شهری

تابلو ها در منظر شهری

حال نشانه ها چه چيزي  ميتوانند باشند، نشانه هر شيئي است كه توانايي انتقال پيامي را داشته باشد.

در معماري، بنا به عنوان پيام، عملكرد به عنوان مرجع و سازۀ فيزيكي، وسيله ارتباطي ميباشد .

اما اين پيام را در فضاهاي تجاري  تفريحي با حضور انبوهي از كاربرها نميتوان فقط  با سازه فيزيكي بيان كرد بلکه در اين فضاها همانطوركه رابرت ونتوري  بيان ميكند : تابلو ها مهمتر ازمعماري مي شوند.

ابزاري گرافيکي كه به انتقال صريح پيام عملكرد هر بنا مي پردازد. اما آنچه در اين جا قابل تأمل است، اين است كه اين پيام ها بايد به صورت نشانه هايي عمل كنند تا در ارتباط با هم و با زمينه حس نظم و وحدت ايجاد كنند.

در اينجا بحث تقابل و ارتباط تابلو يا علائم با زمينه به وجود مي آيد، زمينه تنها به كالبد بازنمي گردد بلكه در بستر فرهنگی اين كالبد نيز قابل تعميم است.

معناي يك تابلو چلنیوم به زمينه اي كه درآن خوانده مي شود بستگي دارد. زمينه همچنين ممكن است شامل موقعيت قرار گيري، قوانين )مانند قوانين معماري و طراحي گرافيك( و زمان ) ماندگاري باشد .

نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، ويژگي و برچسبي است كه شكل و نوع اين تابلوها به فضاي شهري مي دهد؛ مثلاً شكل، نوع و فراواني اين تابلو ها در هر خياباني معرف شخصيت، سطح اجتماعي استفاده كنندگان و حتي قيمت بنابراين خريد و فروش درآن نیز هست.

تابلو ها در منظر شهری

تابلو ها در منظر شهری

حضور اين تابلوها را ميتوان آينه تمام رخ عوامل گوناگوني دانست كه در نزديكترين سطح ادراك جامعه قرار  ميگيرند و نشان از قوت و ضعف عناصر مختلف شهر و حتي فرهنگ امور جامعه دارند.

از نظریات مختلف درمورد نقش تابلو ها در منظر و شهري می توان کیفیات فضایی مختلفی را برداشت کرد که تابلو های معرف کاربری و تبلیغاتی باعث ارتقاي آنها در فضای شهری مي شوند.

واین کیفیات ها شامل تنوع، رنگ تعلق، پیچیدگی، نظم پنهان، وحدت، معنا و هویت، خوانایی، سرزندگی و پویایی هستند اما گاهی تنوع بیش ازحد تابلوها در یک منظر باعث ازبین رفتن نظم و وحدت آن  میشود و گاهی رنگ های تند تابلوها که به محیط سرزندگی و پویایی ميدهند، باعث ازبین رفتن معنا و هویت آن مکان میشود.

به منظور رفع این مسئله و چگونگی طراحی مناسب  ان ها توجه به زمینه کالبدی و فرهنگی که این تابلوها در آن قرار می گیرند، بسيار مهم است به طورمثال بيشتر مراكز فعال شهرهاي دنيا مانند ميدان تایمز نیویورك، ميدان پ کیادلی سرکوس  در لندن و خيابان گینزو  در توكيو پوشيده از تابلوهاي رنگارنگ نئون است و يكي از جذابيت هاي آنها حضور فراوان و اما  پرتراكم اين تابلو تبليغاتي است .

اگر این حجم از تابلوها بااین همه تنوع و گوناگونی در جایی دیگر از همین شهرها باهویتی متمایز قرار بگیرد، نه تنها باعث ارتقاي کیفیت آن محیط نمیشود بلکه به نوعی آلودگی بصری نیز به شمار می آید.

علاوه بر زمینه های کالبدی تابلوها، ویژگی های ظاهری و عملکردی آن ها نیز در مراکز شهری کشورهای مختلف ممكن است بسته به زمینه های فرهنگی متفاوت باشد.

برای مطالعه ادامه مقاله به صفحه بلاگ سایت تابلو آژند مراجعه فرمائید.