علائم و تابلوها در تابلو سازی

كارکرد علائم و تابلوها را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:

تابلوي معرف كاربري:

تابلويي است كه داراي هرگونه نوشته شامل حروف، اعداد، اشكال تصاوير، تزئينات، نمادها يا نظائر

آنها باشد و به منظور پيام رساني درباره كاربري در همان ملك يا ساختمان نصب شود و از معبر عمومی قابل رويت باشد.

تابلوي تبليغاتي:

تابلويي كه اشاره به كسب، خدمات يا تسهيلات و تأسيساتي مي كند كه معرف كاربری هاي موجود در محل نصب آن نباشد يا اگر در آن محل نصب شده، از نظر مسئولان پيامي تبليغاتي محسوب شود

آنچه در این مقاله به آن م يپردازيم،تابلوهای تبلیغاتی و معرف کاربری است که در مراکز شهری استفاده م یشود. به منظور بررسی تابلوها و نقش آن ها در تغییر شکل و

کیفیت منظر و فضای شهری باید ویژگی ها و جنبه های مختلفي درنظر گرفته شود. بدین منظور با توجه به تقسیم بندی الگوهای منظر شهری )گلکار، ۱۳۸۵ (، تابلوها را نیز

كه بخشی از منظر شهری محسوب مي شوند دارای چهار جنبه آرایشی ،تزئینی، عملکردگرا، زمینه گرا و پایدار دانست. به این شکل میتوان ویژگی های تابلوها را در این چهار جنبه مشخص كرد: ۱

  •  جنبه زیباشناختی عینی؛ شامل رنگ، خط، شکل، اندازه و موقعیت قرارگیری.
  •  جنبه عملکردی؛ شامل معرفی کالا، تبلیغات و انتقال مفاهیم.
  •  جنبه زمین های؛ شامل ارتباط با زمینه کالبدی، فرهنگی و تاریخی.
  •  جنبه پایداری؛ شامل پایداری کالبدی و پایداری اجتماعی.

همانطور که در ویژگی های تابلوها بیان شد، آن ها اجزایی از منظر شهر هستند که با رنگ، خط، اندازه و موقعیت قرارگیری خود به معرفی کالا یا خدماتی ميپردازند و گاه کالایی خاص را در مقابل دیگر کالاها تبليغ می كنند. اما در این تعریف نکته هاي اساسی نادیده گرفته میشود، اینکه ویژگی های ظاهری و عملکردی تابلو درزمینه های کالبدی و فرهنگی مختلف، معانی متفاوتی را دربرمیگیرد و میتوان گفت که یکسری از تابلوها در زمینه کالبدی و فرهنگی است که معنا می یابد، تفسیر میشود و به محیط نیز معنا میبخشد.

مثلاً رنگ که از ویژگی های ظاهری تابلو است، در فرهنگ های مختلف معانی و کاربردهای متفاوتی دارد. برای نمونه رنگ زرد در فرهنگ چین ویژه خانواده سلطنتی است و بقیه مردم مجاز به استفاده از آن نيستند اما رنگ قرمز رنگي آيینی است كه براي چيني ها نماد موفقیت محسوب می شود. درصورتی که در ژاپن رنگ ارغوانی رنگ آيینی شناخته شده و در ایران نیز رنگ آبی از این اهمیت برخوردار است )(. جهت گیری و اندازه تابلوها نیز بسته به نوع خط افقی یا عمودی خواهد بود. همی نطور در حوزه عملکرد، گاه در تابلوها برای انتقال مفاهیم از نمادها و سمب لهایی

استفاده ميشود که در آن زمینه فرهنگی شناخته شده است و حتی گاه براساس زمینه فرهنگی روش های تبلیغاتی، محدود به قوانین و مرسومات موجود در اجتماع می شود. همچنین يكي از عواملی که باعث پایداری تابلوها در فضای شهری می شود، تطابق و هماهنگی با زمینه است.

نقش تابلوهاي تبليغاتي در منظر شهر

با توجه به آنچه گذشت، تابلوها عنصری بسیار مهم در ۲معتقد است) منظر شهری به شمار می روند.

تبليغات بيرون از ساختمان با ارزشترين نوع مشاركت در تجلي هنر منظر شهري قرن بيستم هستند. فراتجددگرايان شهر را منظري درنظر ميگيرند كه تبلور تنوع اجتماعي و تفاوتهاي قوي باشد. يكي از راه هاي حصول تنوع در شهر، توجه به خواست هاي گوناگون نهادها و گروه هاي متفاوت اجتماعي و حتي افراد است، كه افراد به محيط اطراف خود ميدهند و چنين بيان ميدارد كه رنگ تعلق الگوي فعاليتهاي يك مكان را روش نتر و كاربران را به ايجاد ظواهر متفاوت در ساختمان تشويق ميكند و نوع هر كاربري را صريحتر و روش نتر ميسازد. درعین حال، هویت شهر زمانی برای مردم معنا دارد که شهروندان احساس کنند شهر و محل سکونت شان متعلق به آنهاست )

يكي از شاخص ترين نمودهاي اين تنوع اجتماعي

خواست هاي گوناگون را مي توان تابلوي فروشگاه ها دانست كه در كشور ما بيشتر به صورت تبلور رنگ تعلق افراد بروز مي يابد تا يك ابزار تبليغاتي فكرشده؛ مردم هميشه دوست دارند خريد و فروش كنند و با تبليغات از اتفاقات پيرامون آگاه شوند. اين بخشي از تمدن ماست.درگذشته نيز بازار جز اصلي يك شهر و نبض حياتي آن به شمار مي آمد. اگر شهرکی منظر انسان ساخت پذيرفته شود، بنابراين تبليغات بخشي جدانشدني از آجرها و ملات ها هستند.