تابلو مغازه خيابان چهارباغ عباسي در شهر اصفهان

تابلو مغازه خيابان چهارباغ :هنگامي كه شاه عباس اول اصفهان را در سال ۱۰۰۶ هجري رسماً پايتخت معرفي كرد، فكر ايجاد گردش گاهي مانند چهارباغ نيز به وجود آمد و دستور داده شد از محل دروازه دولت تا دامنه كوه صفه خيابان مشجر طويل و عريضي احداث شود .

 از نقاط قوت خيابان، اختلاط كاربري آن است.

اين خيابان داراي كاربري هاي تجاري، پذيرايي، اداري، تفريحي، مسكوني، تاريخي، مذهبي و فضاي سبز است كه بيشترين سطح آن به كاربري تجاري اختصاص يافته است.

بنابراين، مسئله اي كه بايد در طرح هاي شهري اين خيابان به آن توجه شود، ارتقاي كيفي فضا براي افزايش فعاليت هاي اجتماعي است كه در اين ميان منظر شهري و سامان دهي بدنه در الويت قرار دارند.

به همين خاطر از جمله طرح هاي پيشنهادي و مصوبي كه به مرحله اجرا درآمده است، سامان دهي بدنه شرقی چهارباغ است كه در قسمت ورودي باغ هشت بهشت اجرا شده است.

اين طرح با تمام نكات مثبت و منفي خود، عنصري را كه بيش از همه در معرض ديد مردم قرار دارد، نادیده گرفته است و آن نقش تابلوهاي تبليغاتي در تغيير شكل منظر شهري اين خيابان است.

به منظور ارزیابی کلی تابلو های موجود در قسمتی از این خیابان، با توجه به کیفیت هایی که تابلوها در ارتقاي آنها نقش اساسی داشتند ، معیارهایی به دست آمد که با درنظرگرفتن این معیارها به بررسی وضع موجود تابلوها در این خیابان پرداخته می شود.

این تحلیل که ارزیابی و مسئله یابی موضعی است که طي آن نقاط قوت، (SWOT) با استفاده از روش سنجش وضعیت ضعف، فرصت ها و تهدیدهایی که تابلو ها در منظر خیابان چهارباغ ایجاد کرده اند، براساس اطلاعات جمع آوری شده و  نظر کارشناس متخصص در هر کی از زمینه ها را بررسی میکند .

سپس، به منظور بررسی تأثیر و اهمیت هر کی از این معیارها و درجه بندی آن ها تحلیل های صورت گرفته به معیارهای کمّی تبدیل مي شوند.

فرایند کمّی سازی برای قوت و فرصت دارای اثر مثبت و برای مشخص کردن اثر منفی ضعف و تهدید آ نها استفاده شده است.

تابلو مغازه خيابان چهارباغ با توجه به بررسی انجام گرفته میتوان گفت که تابلو ها با وجود داشتن هماهنگی هایی از جمله فرم و چیدمان با زمینه کالبدی و همین طور رعایت پیوستگی تاریخی، به علت استفاده نامناسب از رنگ ها و ترکیب فکرنشده آن ها با یکدیگر که در اثر فقدان الگوهای مناسب و بي توجهي به زمینه های فرهنگی جامعه شکل گرفته است و همچنین اندازه نامتناسب و عدم رعایت سلسله مراتب با اجزا و عناصر زمینه کالبدی، مطلوبیت بصری لازم را ندارند.

 

تابلو مغازه خيابان چهارباغ

تابلو مغازه خيابان چهارباغ

با توجه به مباحث مطرح شده سه رويكرد متفاوت نسبت به وضع قوانين در طراحي تابلوهاي تبليغاتي ميتوان داشت:

رويكرد اول

كه در بعضي از كشورها مانند تركيه و شهر استانبول ب هاجرا درآمده، عبارت است از طرح يكسان سازي تابلو ها با تیکه بر قواعد زیباشناختی عینی و ارائه قوانين و ضوابط كاملاً محدود با ارائه يك نمود و الگو که اين رويكرد منجر به نظمي خشك شده، از فعاليت و پويايي خيابان كاسته و باعث يكسان شدن تمام بافت و منظر خيابان گشته و تصوير ذهني و رنگ تعلق افراد ازبين رفته است.

رویکرد دوم

تدوین چهارچوب و ضوابط کمّی با قابلیت انعطاف پذیری کم و عدم نظارت و کنترل سلایق مردم در طراحی است.

نتیجه این رویکرد وضع کنونی خیابان های تجاری بيشتر شهرهای ایران است که به علت درنظرنگرفتن نقش این تابلوها در کیفیت فضای شهری، دربرخی نقاط باعث ایجاد اغتشاش و آلودگی های بصری شده است.

رویکرد سوم

تدوین ضوابط عام کمّی و کیفی و ارائه الگوها و نمونه های بهینه به منظور تشویق و هدایت سلیقه عمومی است.

این رویکرد، با رعایت ضوابط عام کمّی و نظارت دقیق، مردم را به سوی الگوبرداری مناسب از این نمونه ها هدایت و تشویق میكند.

تابلو مغازه خيابان چهارباغ در این پژوهش با توجه به بررسی های صورت گرفته در نمونه مورد مطالعه و اتخاد رویکرد سوم به بیان نکات و چهارچوب کلی در ساماندهی و طراحی تابلو های معرف کاربری و تبلیغاتی در خیابان چهارباغ عباسی که باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره مي شود:

– الهام گرفتن از الگوها و معانی موجود درگذشته و طراحی مطابق با نیاز و سلیقه روز.

– استفاده از خود محصولات به صورت )گراف کیی، نمونه( در تلفیق با معماری بنا.

– استفاده از مصالحی با ماندگاری زياد كه درتقابل با مصالح زمینه نباشد.

– استفاده از رنگهایی که مکمل رنگهای زمینه کالبدی باشد و درعین حال در ايجاد سرزندگی و جذابیت نقش داشته باشند.

– ایجاد تنوع و گوناگونی درکنار زمینه به صورتی که بدنه پیوستگی داشته باشد و به عنوان یک کل واحد درک شود.

– استفاده از تناسبات مدولاری که در معماری و جزئیات بناهای شاخص موجود در خیابان وجود دارد.

 

برای مطاله در مورد تابلو پلکسی و کسب اطلاعات در مورد این تابلو ها کلیک کنید.