تابلوسازی در منظر شهری

تابلو ها در منظر شهری

تابلو ها در منظر شهری قسمت دوم

تابلو ها در منظر شهری قسمت دوم

اين خيابان با,تابلو های تبليغاتی,عمودي پوشيده شده است درعين تنوع فراواني داراي هارموني است

شهرهاي ژاپن هركدام  مشخصه هاي ,تابلوهاي تبليغاتي, از حروف آن گرفته تا رنگ و شكل آن ريشه در فرهنگو تاريخ آن دارد .

زبان ژاپني شكل حروف بامعناي آن مرتبط است و خود نوشتار، نوعي زبان تصويري به شمار مي آيد.

بنابراين خيابان هاي اين شهر پوشيده از يكسري حروف نيستند بلكه سراسر نشانه هايي از زندگي روزمره هستند.

دراصل، حضور اين تابلو ها زمينه ساز به وجودآمدن فرهنگي خاص شده است دراينجا اين تابلو ها هستند كه منظر شهر را تشكيل ميدهند نه ساخت هاي معماري

در کشورمان ایران هم باید از تایپو گرافی در ,تابلو سازی,استفاده بکنیم تا کلمات نقش کلیدی تبلیغات را بازیبکند